Anmälan av arbetsskada

Har olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbete föranlett dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare, skall arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta Arbetsmiljöverket. Detsamma gäller vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.

 

Blanketten och instruktioner hittar du här.

 

Tillgängliga författningar

Arbetsgivaren skall se till att Arbetsmiljölagen (1977:1160) och Arbetsmiljöförordningen finns tillgängliga för arbetstagarna. Detsamma gäller de författningar som har utfärdats med stöd av lagen eller förordningen och som avser arbetsgivarens verksamhet.

 

Läs mer här.

 

Skyddsombud

Skyddsombud utses för en tid av tre år. Till skyddsombud ska utses person med insikt i och intresse för arbetsmiljöfrågor. Skyddsombud skall äga god förtrogenhet med arbetsförhållandena inom sitt skyddsområde. Antalet skyddsombud anpassas efter arbetsställets storlek och arbetsförhållanden. Råder tvekan om vilket antal skyddsombud, som bör utses vid ett arbetsställe, eller om arbetsställets indelning i skyddsområden, bör före valet samråd ske med arbetsgivaren och Arbetsmiljöverket. Vid arbetsställe med flera avdelningar bör skyddsombud utses för varje avdelning eller grupp av avdelningar med likartat arbete. Vid skiftarbete, bör för skiftlag med flera arbetstagare, skyddsombud finnas på varje skift. Uppgift om skyddsombuds namn och adress, dennes skyddsområde och den tid för vilken ombudet har utsetts, ska snarast möjligt efter förrättat val skriftligen lämnas till arbetsgivaren av den organisation eller de arbetstagare som har förrättat valet. Om ett skyddsombud ersätts, ska anges vilken person det nya skyddsombudet ersätter. Arbetsgivare ska på arbetsstället sätta upp anslag eller på annat lämpligt sätt tillkännage namn på skyddsombud och ledamöter av skyddskommitté.

 

Skyddsrond

Vid varje arbetsställe bör regelbunden översyn ske genom skyddsrond.

 

Skyddskommitté

Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsätts, ska skyddskommitté tillsättas. Även vid arbetsställen med färre antal arbetstagare ska skyddskommitté tillsättas om det begärs av arbetstagarna. Antalet ledamöter i en skyddskommitté bestäms med hänsyn till antal arbetstagare vid arbetsstället och arbetsförhållanden. Av ledamöterna ska om möjligt en vara i företagsledande eller jämförlig ställning. I kommittén bör också ingå ledamot som tillhör styrelsen för lokal organisation av arbetstagare. Vidare ska skyddsombud ingå. Ordföranden och sekreterare i skyddskommitté utses av arbetsgivaren, om inte annat överenskommes. Skyddskommittén bör sammanträda minst en gång var tredje månad.

 

Informationsskyldighet

Arbetsgivaren ska underrätta huvudskyddsombudet eller, om ett sådant ombud inte finns, annat skyddsombud om beslut i ett ärende om bygglov som avser en arbetslokal eller ett personalrum. Finns det inte något skyddsombud skall underrättelsen lämnas till den organisation som företräder arbetstagarna. Arbetsgivare skall underrätta skyddsombud, skyddskommitté eller arbetstagarorganisation om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet.