Idag finns det fler än 200 Svanenmärkta tryckerier i Sverige. Totalt finns det över 400 Svanentryckerier i Europa. Förutom i Norden finns det licensinnehavare i Tyskland, Holland, Österrike och Polen. De bidrar till Svanens mål om ett hållbart samhälle genom att ha ett helhetsperspektiv på sitt miljöarbete. Ett Svanenmärkt tryckeri har uppfyllt Svanens krav och är ett företag som minimerar sin miljöpåverkan. De närmaste stora utmaningarna är inom energi och transporter. Här finns stora miljömässiga och ekonomiska vinster att hämta.

Se: www.svanen.se/portaler/tryckerier

 

Ett tryckeri som vill bli Svanen-märkt måste uppfylla kraven i Svanens kriterier för tryckerier, se: www.svanen.se/Portaler/Tryckerier/Kriterier–Remisser

 

Just nu pågår en revidering av de nuvarande kraven. Tanken var att presentera ett nytt kriterieförslag i början på 2011, det vill säga ett år innan de nuvarande kraven slutar att gälla. Revideringen har dragit ut på tiden därför kommer alla nuvarande licenser att förlängas. I de nya kriterierna kommer vissa krav att skärpas. Förmodligen kommer också krav på energiförbrukning att införas.

 

Tills revideringen av kraven är klara gäller följande:

Vilka krav ställs på produktionen?
I kriterierna ställs krav om till exempel innehåll och användning av miljöfarliga kemikalier, utsläpp till luft, vatten och mark, energi- och resursanvändning samt avfallshantering. Krav ställs också på bra kvalitet och funktion. Kraven tas fram i samråd med experter från näringsliv, miljöorganisationer och myndigheter. Innan kraven beslutas skickas de ut på öppen remiss.

 

Vad är det för skillnad mellan miljöledningssystem och Svanen?
Miljöledningssystem som t ex ISO 14000 är ett verktyg som hjälper företag att själva kontrollera och sätta upp mål för sitt miljöarbete. Det är bra och de på Svanen uppmuntrar företag att ha ett miljöledningssystem. Men eftersom företagen själva sätter upp målen är det omöjligt för konsumenter att utifrån ISO-märket veta något om nivån i företagets miljöarbete.

 

Svanen däremot, sätter upp gränsvärden för vad alla företag måste uppfylla för att få använda märket på sin produkt. Svanenmärket är en garanti för att denna har uppnåtts och något som konsumenten kan lita på. Kraven är tuffa och de skärps kontinuerligt, ungefär vart fjärde år. Då måste alla företag med en Svanenlicens pröva sina varor och tjänster mot de nya kraven för att få behålla märket.

 

Svanen är Nordens officiella miljömärkning
Varor och tjänsters miljöpåverkan granskas under hela livscykeln från råvara till avfall. Hårda klimat- och miljökrav ställs men även krav på funktion och kvalitet. Svanens vision är ett hållbart samhälle med en hållbar konsumtion. Genom att kontinuerligt skärpa kraven drivs omställningen till ett hållbart samhälle. Idag finns Svanen på 65 olika produktgrupper.

 

Vilka står bakom Svanen?
Hösten 1989 beslöt Nordiska Ministerrådet att införa Svanen, en officiell och gemensam miljömärkning för Norden. I Sverige sköter Miljömärkning Sverige AB det praktiska arbetet med att utarbeta kriterier, utföra kontroller och ge licenser. Företaget ägs av Sveriges Standardiseringsråd (SSR) och staten.

 

SIS Miljömärkning är ett icke vinstdrivande företag
Miljömärkning kräver resurser för granskning av ansökningar, utveckling av miljökriterier och marknadsföring av Svanmärket. Därför finns det avgifter för att märka produkter med Svanen.

 

Läs mer www.svanen.se