EMAS är en förkortning av Eco Management and Audit Scheme, som på svenska översatts till EUs miljöstyrnings- och miljörevisionsordning. EMAS är en förordning som antogs i sin första version av EUs miljöministrar den 29 juni 1993. Förordningen, som dessutom är svensk lag, började tillämpas i april 1995.

 

EMAS är ett inslag i EU-kommissionens femte aktionsprogram ”Mot en hållbar utveckling”. EMAS är öppet för alla organisationer och verksamheter. Syftet är primärt att stimulera företag och organisationer att vidareutveckla sitt miljöarbete på ett systematiskt och enhetligt sätt utöver de krav som lagstiftningen ställer. Detta sker genom ett detaljerat program med klart utsatta mål, åtgärdsprogram och utvärdering av alla väsentliga miljöförhållanden som berörs av verksamheten.

 

I den nya EMAS-förordningen integreras kraven i ISO 14001 i miljöstyrningssystemet. EMAS baseras därför helt på ISO 14001. Därmed föreligger inte längre någon anledning till att betrakta EMAS och ISO 14001 som två system med olika innehåll, snarare två system med gemensam grund men där det ena systemet, EMAS, tillför en ytterligare aspekt i och med att resultatet av miljöledningsarbetet skall publiceras i en offentlig och godkänd miljöredovisning. ISO 14001 är primärt avsett som ett internt ledningsverktyg för att kvalitetssäkra det egna miljöarbetet.

EMAS är, förutom detta, också avsett som ett kommunikationsmedel för ISO 14001-certifierade företag och organisationer även utanför Europas gränser.

 

Läs mer på www.emas.se