Översikt

 

I Arbetsmiljölagen (1977:1160) finns regler om skyldigheter för arbetsgivare och andra skyddsansvariga om att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Det finns också regler om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare, till exempel regler om skyddsombudens verksamhet. Du hittar Arbetsmiljölagen här.

 

Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet:
– tekniska,
– fysiska,
– arbetsorganisatoriska,
– sociala samt
– arbetets innehåll.

 

Här kan du hitta en OH-serie som lyfter fram de viktigaste punkterna i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen. Ladda hem OH-serien.

 

Arbetsmiljöverket ger också ut föreskrifter, AFS, som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön.

 

Här följer en kort version av Arbetsmiljölagen:

 

1. Lagens ändamål och tillämpningsområde: Lagen ska förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.
 Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning.

 

2. Arbetsmiljöns beskaffenhet: Arbetsförhållande ska anpassas till människors olika fysiska och psykiska förutsättningar.
 Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande, såväl den fysiska som den psykiska.

 

3. Allmänna skyldigheter: Hänsyn till arbetsmiljön ska tas redan vid planeringen.
Arbetsgivaren ska:
• vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall.
• instruera och informera de anställda för att undvika risker.
• ha en organisation för rehabiliterings- och anpassningsverksamhet.
• anlita företagshälsovård.
• undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö.

 

Arbetstagarens ansvar:
• medverka i arbetsmiljöarbetet.
• följa föreskrifter.
• delta i genomförande av åtgärder.
• använda skyddsanordningar och personlig utrustning.

 

4. Bemyndiganden

 

5. Minderåriga: Det finns särskilda regler för ungdomar under 18 år, AFS 1996:1, läs mer här.
• anpassning efter individers förutsättningar
• introduktion
• förbud mot riskfyllda arbetsuppgifter.

 

6. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
• Skyddsombud ska finnas om fler än fem arbetstagare sysselsätts.
• Huvudskyddsombud ska finnas om det finns flera skyddsombud.
• Regionalt skyddsombud ska finnas om det inte finns Skyddskommitté.
• Skyddskommitté ska finnas om det finns fler än 50 arbetstagare.

 

7. Tillsyn: Arbetsmiljöverket ser till att lagar och regler följs genom att inspektera och kräva in uppgifter och eventuellt meddela föreläggande och förbud.

 

8. Påföljder
• Föreläggande
• Förbud
• Sanktionsavgifter
• Vite
• Böter eller fängelse

 

9. Överklagande: Arbetsmiljöverkets beslut i enskilda fall får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.