ISO 14001 riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Miljöledningssystemet byggs upp utifrån den egna verksamheten och är ett verktyg för miljömässig styrning som ger nytta i form av lägre kostnader och kontinuerligt minskad miljöbelastning.

 

ISO 14001:
• Ökad processeffektivitet
• Minskad användning av resurser och material per levererad nytta
• Minskad avfallsproduktion per levererad nytta
• Ökad andel förnybara resurser och system
• Ökad goodwill och ökad trovärdighet för organisationens miljöarbete
• Ökad kompetens i organisationen
• Ökad dialog mellan organisation och intressenter.

 

De moment som finns beskrivna i ISO 14001 ska ses som en rutin som bör koordineras med annat ledningsarbete, t.ex. kvalitets- och arbetsmiljöfrågor.

 

Vad innehåller standarden ISO 14001:2004?
ISO 14001-standarden bygger på fem grundelement som följer en logisk struktur:

 

1. Upprätta en miljöpolicy

 

2. Planera verksamheten
• Miljöaspekter
• Lagar och andra krav
• Miljömål
•Miljöledningsprogram

 

3. Införa och driva
• Organisationsstruktur och ansvar
• Utbildning, medvetenhet och kompetens
• Kommunikation
• Dokumentation
• Dokumentationsstyrning
• Verksamhetsstyrning
• Nödlägesberedskap

 

4. Följa upp och kontrollera arbetet
• Övervakning och mätning
• Avvikelser och korrigerande åtgärder
• Redovisande dokument
• Revision av miljöledningssystemet

 

5. Åtgärda och ständigt förbättra arbetet

 

Certifiering
För att organisationen ska få ett certifikat erfordras att organisationen har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i den standard som ska tillämpas och att systemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet, att systemet är beskrivet samt att system och beskrivning underhålls löpande. Organisationen måste ha tillräcklig dokumentation för att kunna visa att miljöledningssystemet är infört och fungerar.

 

Den standard som tillämpas är ISO 14001:2004 oavsett verksamhetens art och storlek. Systemet måste godkännas av ackrediterat certifieringsorgan (se www.swedac.se).

 

Andrapartscertifiering
För företag som ser en full (tredjeparts-) certifiering som ett för stort arbete, har SSTF, i samarbete med en erfaren konsult inom området, tagit fram en modell för andrapartscertifiering.

 

Syftet är att göra förbättringsarbetet, verksamhetssystemen och certifieringsprocessen på respektive företag kostnadseffektiv och särskilt anpassad för småföretag samtidigt som man får ta del av erfarenheter från de av SSTFs medlemsföretag som redan blivit andrapartscertifierade.

 

Resultatet är likväl att företaget som blivit godkänt enligt SSTFs andrapartscertifiering har ett kvitto på att man jobbar enligt kraven i ISO 14001 och att man kan gå vidare till en full (tredjeparts-) certifiering utan större arbetsinsatser.
Det är dock viktigt att förstå skillnaden i sin marknadsföring; Företaget är andrapartscertifierat av SSTF enligt ISO 14001 och företaget arbetar enligt kraven i standarden. Man får dock INTE på något sätt kommunicera att man är certifierad enligt ISO 14001.