SAM

SAM står för Systematiskt ArbetsMiljöarbete.

 

Ett förebyggande, systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Det handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

 

AFS 2001:1

 

Här följer en kort version av Systematiskt Arbetsmiljöarbete, SAM:

 

Ansvar
Det är viktigt att arbetstagarna och skyddsombuden är med i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren bör därför försöka komma överens med dem om hur samverkan ska gå till. Detta kan till exempel ske genom personalmöten och gemensamma undersökningar av arbetsmiljön.

 

Vem gör vad?
• Arbetsgivaren har huvudansvaret. Ofta utser arbetsgivaren en chef som företräder honom eller henne. Chefen behöver känna till arbetsmiljölagen och de arbetsmiljöregler som gäller för företaget, så att arbetsmiljöarbetet kan läggas upp på ett bra sätt.
• Arbetstagarna deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel upplysa om risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts.
• Skyddsombudet är med vid planering och genomförande av arbetet, till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och årliga uppföljningar.
• Företagshälsovården är en expertresurs i arbetsmiljöarbetet. Den kan till exempel behöva anlitas vid undersökningar och riskbedömningar och för att föreslå åtgärder och utbilda personal.

 

Riskbedömning
Undersök arbetsförhållandena
Börja med att undersöka vilka risker som kan uppstå i arbetsmiljön. Då blir det lättare att genomföra de åtgärder som behövs och ni förebygger att arbetstagarna skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.
Det finns en mängd olika faktorer som kan påverka arbetsmiljön. Några exempel är:
• Arbetsorganisation
• Arbetsmängd
• Arbetsställningar och arbetsrörelser
• Buller och belysning
• Farliga ämnen
• Maskiner

 

Risker upptäcks inte alltid på en gång. Ni behöver därför regelbundet undersöka arbetsförhållandena och identifiera riskkällor som finns i verksamheten. Några undersökningsmetoder som kan vara till hjälp är:
• Skyddsronder
• Personalmöten där planerade arbetsmiljöfrågor tas upp
• Medarbetarsamtal
• Intervjuer med arbetstagare och skyddsombud
• Skriftliga enkäter
• Mätningar av olika faktorer som påverkar arbetsmiljön

 

Använd flera olika undersökningsmetoder för att identifiera riskkällorna.

 

Före undersökningen
Fundera på vad som ska undersökas, vilka som behöver medverka och hur ni ska gå till väga. Finns det erfarenheter från tidigare undersökningar som ni kan ha nytta av? Ta också hjälp av verksamhetens statistik över sjukdom, arbetsolyckor och tillbud.

 

Bedöm riskerna
Bedöm vilka riskkällor som kan leda till risk för ohälsa eller olycksfall. Gör en sammanställning över riskerna och bedöm om dem är allvarliga eller inte. Ladda hem blankett här.

 

Åtgärda risker som kommit fram
Åtgärda de risker som kommit fram och ta alltid först hand om de allvarligaste. Alla risker kan kanske inte undvikas helt. De måste då hanteras på annat sätt, till exempel genom att arbetstagarna får särskilda instruktioner, stöd och handledning eller använder personlig skyddsutrustning.

 

Ni behöver bestämma vem som ska se till att riskerna blir åtgärdade och vem som ska kontrollera de åtgärder som genomförts. I ett litet företag tar chefen ofta själv hand om arbetsmiljöfrågorna. Det kan också vara någon annan i företaget som får i uppgift att åtgärda och följa upp genomförda åtgärder.

 

Gör en handlingsplan för det som inte genomförs genast
De risker som inte genast åtgärdas, ska skrivas in i en handlingsplan. Planen ska innehålla uppgifter om:
• Åtgärden
• När den ska vara genomförd
• Vem som ska se till att den genomförs

 

Kontrollera genomförda åtgärder
När åtgärder genomförts kontrollerar ni så snart som möjligt att det blev som ni tänkt,
Ibland behöver åtgärderna kompletteras med ytterligare insatser.

 

Gör en arbetsmiljöpolicy
Efter de första insatserna i arbetsmiljöarbetet behöver ni tillsammans diskutera hur ni vill ha arbetsförhållandena på lite längre sikt. Utgå då från resultatet av de undersökningar som gjorts.
I en arbetsmiljöpolicy beskriver ni hur ni vill att arbetsförhållandena ska vara. För att arbetsmiljöpolicyn ska vara till ledning i arbetsmiljöarbetet behöver den vara tydlig och konkret.

 

I ett litet företag kan handlingsplanen fungera som arbetsmiljöpolicy.

 

Dokumentationskrav
– Riskbedömning, sammanställningar av skador och tillbud samt handlingsplaner skall alltid vara skriftliga.
– Arbetsmiljöpolicy, rutiner, uppgiftsfördelning och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet måste finnas skriftligt om det finns fler än tio arbetstagare i verksamheten.
– När riskerna i arbetet är allvarliga måste det finnas skriftliga instruktioner för arbetet.